Can I amend my will?
January 19, 2017

Wat gebeur as u huis afbrand?

Wat gebeur as u huis afbrand?

 

Daar is sekere stappe wat deur ‘n huiseienaar geneem moet word wanneer hy/sy die ongelukkige slagoffer is van ‘n woning wat afbrand.

Alhoewel mens altyd glo en hoop dat ‘n traumatiese voorval soos hierdie nooit met jou sal gebeur nie, is dit beter om voorbereid daarop te wees en te weet wat om in so ‘n geval te doen.  Ek bespreek graag hiernaas die stappe wat deur ‘n huiseienaar in so ‘n ongelukkige geval geneem moet word:

  1. Aanmelding by polisie

Die eerste stap wat deur ‘n huiseienaar geneem moet word is om die voorval by die naaste polisiestasie aan te meld.  Daar is twee redes hiervoor:

Die eerste rede is sodat die betrokke huiseienaar ‘n saaknommer kan bekom welke ‘n vereiste is van die meeste Versekeringsmaatskappye.  Aanmelding by die polisie kan tweedens daartoe lei dat die voorval ondersoek word ten einde die oorsaak van die brand te probeer vasstel.  In ‘n geval waar dit blyk dat daar sprake van brandstigting is, sal hierdie ondersoek poog om die skuldige party voor stok te kry.

  1. Aanmelding by die Versekeringsmaatskappy

Die volgende stap is om die voorval en eis in te dien by die Versekeringsmaatskappy tesame met die voormelde saaknommer.  Daarna sal die Versekeringsmaatskappy ‘n behoorlike ondersoek doen en terugvoering gee oor die aanvaarding  van die eis, of die afwysing daarvan.

Indien die Versekeringsmaatskappy weier om die eis te betaal, kan die Huiseienaar voormelde afwysing by die Ombud aanmeld wie weer na alle feite sal kyk en wie die bevoegdheid het om die afwysing in heroorweging te neem.

  1. Uitbetaling

Die bedrag wat deur die Versekeringsmaatskappy betaal sal word, sal in ooreenstemming met die voorwaardes en terme van die versekeringsooreenkoms wees.

Geliewe die voormelde stappe te onthou sou dit gebeur dat u u woning weens ‘n brand verloor, of indien u skade ly weens ‘n brand.

Indien u verdere navrae hieromtrent, of oor soortgelyke aangeleenthede het, is u welkom om met Stefan Fourie van ons kantoor te skakel.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).