Hoeveel hereregte betaal ek wanneer ek ‘n eiendom koop?
March 9, 2017
Simbole van Paasfees
April 4, 2017

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?

Is jou trustakte nog bruikbaar en relevant?

 

Dit is belangrik dat jou trustakte gereeld hersien word om te voldoen aan vinnig veranderende wetgewing.

Maak seker dat:

  • Die regte trustees steeds in beheer is van die trustbates.
  • Een van die trustees ‘n onafhanklike persoon is, met ander woorde – dat een van die trustees nie ‘n begunstigde is nie.
  • Die trustakte voorsiening maak vir toedeling van kapitale wins.
  • Die trustakte voorsiening maak daarvoor dat die trust mag borg teken.
  • Alle besluite genotuleer word en veilig bewaar word.

Alle kontrakte wat die trust aangaan, bv. huurkontrakte en leningsooreenkomste, op skrif gestel en veilig bewaar word.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).