Betaling van ‘n 13de tjek
October 10, 2018
Ever had a maintenance issue and had no idea how the process works?
November 6, 2018

Proeftermyne

Deur Stefan Fourie

Ons kry gereeld navraag vanaf kliënte oor die regte en verpligtinge van persone wat aangestel word op ‘n proeftermyn en of hierdie tipe werkers, na afloop van die proeftermyn, sonder enige kennis, ontslaan mag word. Hierdie artikel het ten doel om meer duidelikhied rondom die voormelde navrae en aanverwante sake te gee.

‘n Proeftermyn is ‘n termyn waartydens ‘n nuwe werker die geleentheid kry om hom-/haarself te bewys, maar ook ‘n geleentheid waartydens die werkgewer die nuwe werker van indiensopleiding en adviese kan voorsien ten einde die werk na behore (en tot bevrediging van die werkgewer) uit te voer. Dit gebeur gereeld dat persone, na afloop van die proeftermyn, eenvoudig ingelig word dat hul aanstellings beëindig word sonder dat daar enige vorm van indiensopleiding geskied het en/of sonder dat die betrokke werker blootgestel was aan enige vorm van evaluasie. Sulke optrede kan beskou word as ‘n onbillike arbeidspraktyk.

My advies aan kliënte met betrekking tot die voormelde is om, gedurende die proeftermyn, weekliks met die nuwe werker te vergader en hierdie geleenthede te gebruik om die betrokke werker se prestasie te evalueer en ook adviese te verskaf oor aspekte waaroor daar ontevredenheid is. Hierdie vorm van deurlopende evaluasie stel die werkgewer instaat om aspekte waaroor daar ongelukkigheid is aan te spreek en te verbeter en om te verseker dat indiensopleiding verskaf word, waar nodig. Hierdie deurlopende evaluasie gedurende die proeftermyn en die onvermoë van die betrokke werker om aan die minimum vereistes van die werkgewer te voldoen, ten spyte van indiensopleiding en die gee van adviese, sal genoegsame rede wees om op ‘n regmatige wyse die diensooreenkoms van die betrokke werker te beëindig na afloop van die proeftermyn.

Die Wet Op Basiese Diensvoorwaardes het geen voorskrif met betrekking tot die duur van die proeftermyn nie en sal dit uiteraard afhang van die aard van die betrokke pos wat deur die werker beklee word. Proeftermyne mag egter ook verleng word by onderlinge ooreenkoms tussen werkgewer en werker en sal dit gedoen word indien die werkgewer van mening is dat die betrokke werker wel geskik is vir die betrokke pos, maar bloot verdere opleiding benodig. Uiteraard sal daar ook in hierdie verlengde proeftermyn indiensopleiding geskied sodat die betrokke werker presies kan weet wat van hom/haar verwag word en op welke aspekte daar gekonsentreer moet word ten einde tekortkominge uit te skakel.

Indien u verdere navrae het oor proeftermyne en/of ander aspekte wat hiermee verband hou is u welkom om skrywer hiervan te kontak by stefan@lbflaw.co.za of by 028 4241119.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).