Sjani de Villiers toegelaat as prokureur, transportbesorger en notaris
September 6, 2021
Cancelling a contract? The do’s and dont’s to consider!
October 13, 2021

Kostes verbonde aan die koop en verkoop van ‘n eiendom

Beide die koper en verkoper van ‘n eiendom is verantwoordelik vir sekere uitgawes gedurende die oordragproses.

Die koper is verantwoordelik vir die betaling van, onder andere, die volgende:

  1. Transportkostes: Dit word betaal aan ‘n prokureur wat deur die verkoper van die eiendom aangestel is om die oordrag te behartig. Hierdie koste wissel, afhangend van die koopprys en die hereregte betaalbaar aan die SAID is hierby ingesluit indien die koopsom meer as R1 000 000,00 is. Hereregte is betaalbaar aan die prokureur voor oordrag, aangesien ‘n hereregtekwitansie bekom moet word voordat registrasie kan plaasvind in die Aktekantoor.
  2. Verbandregistrasiekostes: Indien die Koper ‘n verband teen die eiendom uitneem, word daar ‘n bedrag geld betaal aan die prokureur wat deur die betrokke bank aangewys is om die verband te registreer oor die eiendom. Hierdie koste wissel in verhouding tot die huisleningbedrag.
  3. Sertifikate: Die koper is aanspreeklik vir die betaling van sertifikaatkostes. Hierdie kostes sal die belastinguitklaringsertifikaat wat uitgereik word deur die betrokke munisipaliteit insluit, asook die heffingsertifikaat wat deur die huiseienaarsvereniging of regspersoon uitgereik word. Alhoewel die verkoper verantwoordelik is vir die vooruitbetaling van die tariewe of heffings, is die koper aanspreeklik vir die betaling van die sertifikaat self.

Die Verkoper se uitgawes sal insluit:

  1. Agentekommissie: Die Verkoper is aanspreeklik vir die betaling van agentekommissie soos ooreengekom met die betrokke eiendomsagent.
  2. Verbandkansellasiekostes: Indien daar ‘n verband oor die eiendom geregistreer is, is die Verkoper verantwoordelik om die koste verbonde aan die kansellasie daarvan te dek. Die verbandkansellasieprokureur se rekening is betaalbaar deur die Verkoper asook die bedrag geld wat nog verskuldig is aan die bank.
  3. Voldoeningsertifikate: Indien die koopbrief so bepaal, is die Verkoper verantwoordelik vir die voorsiening van elektriese-, gasinstallasie-, kewersertifikate en soms ander sertifikate aan die Koper lewer voor registrasie. Die koste verbonde aan die verkryging hiervan, asook die herstel van enige defekte alvorens die sertifikate uitgereik word, is vir die Verkoper se rekening.
  4. Tariewe en heffings: Ten einde belastinguitklaring- en heffingsertifikate vanaf die Munisipaliteit en huiseienaarsvereninging of regspersoon te bekom, moet die tariewe en heffings vir 2-3 maande vooruit betaal word deur die Verkoper.

Maak seker van alle kostes betaalbaar voor u ‘n eiendom koop en / of verkoop!

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X