What legislation governs the employment of foreigners in South Africa?
March 29, 2022
What happens to your minor child when you die without a valid will
May 4, 2022

Die verskil tussen die aflos van ‘n verband en verbandkansellasie

Wanneer ‘n verband afgelos word beteken dit dat alle gelde wat aan die bank of finansiële instelling verskuldig is aan hulle terug betaal word. Daar is dus geen verdere verpligtinge teenoor die bank of finansiële instelling nie en hulle het ook geen verdere seggenskap oor die eiendom nie.

Dit beteken egter nie dat die verband ophou bestaan nie. Ten einde die verband oor jou eiendom te verwyder, moet verbandkansellasie in die Aktekantoor plaasvind. ‘n Prokureur moet aangestel word en die nodige dokumente gereed kry vir indiening by die Aktekantoor. Dit is hier waar die verband gekanselleer word. ‘n Stempel word op die Transportakte van die eiendom aangebring wat lees ‘gekanselleer’. Die Transportakte word dan weer aan jou as eienaar oorhandig en die verband hou op hierdie stadium eers op bestaan.

Indien jy dus jou verband afgelos het en dink jou Transportakte is verlore – maak eers seker dat die verband gekanselleer is in die Aktekantoor. Indien nie, is die bank of finansiële instelling nog in besit van hierdie belangrike dokument.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X