Huur gaat voor koop
June 3, 2022

Hoe werk ‘n trust?

‘n Trust is ‘n entiteit waarvolgens bates ten behoewe van derdes bestuur word.

Daar is drie partye betrokke by ‘n trust, naamlik:

Die Oprigter, wie die persoon is wie geld ten behoewe van die begunstigdes skenk, welke geld in trust gehou en bestuur word. Die Trustees, wie die trustbates ten behoewe van die begunstigdes bestuur. Die Begunstigdes wie uit die trust bevoordeel word.

‘n Trust het baie min formaliteite.

Anders as ‘n maatskappy, kan ‘n trust enige naam hê.  Twee of meer trusts kan dus dieselfde naam hê. ‘n Trust word uitgeken uit sy spesifieke registrasie nommer.

Alhoewel elke trust ‘n bankrekening moet hê en vir inkomste belasting moet registreer, hoef ‘n trust se finansiële state nie geoudit te word nie.

‘n Trustakte moet op skrif gestel word en by die Meesterskantoor geregistreer word. Die Meesterskantoor reik ‘n magtiginsgbrief uit wat die Trustees magtig om namens die Trust op te tree. Die trustakte moet alle magte en pligte van die trustees en doelwitte en wense van die Oprigter vervat en baie volledig wees, want die Trustees mag slegs doen wat in die Trustakte bepaal word. Die Trustees se magte is beperk tot die bepalings in die trustakte.

Die Meesterskantoor vereis dat een van die trustees ‘n onafhanklike persoon moet wees. Met ander woorde, een van die Trustees moet nie ‘n begunstigde wees nie en ook nie familie van die begunstigdes wees nie.

Die trustees moet skriftelike notules hou van elke besluit wat hulle neem.

‘n Trust kan gedurende die leeftyd van die oprigter gestig word en staan dan bekend as ‘n inter vivos trust. Hierdie tipe trust se registrasie nommer begin met IT. Indien ‘n trust in ‘n Testateur (“die oprigter) se Testament geskep word, met ander wooorde, die trust word eers geregistreer na die Testateur se afsterwe, staan dit bekend as ‘n mortis causa trust en begin die trust se registrasie nommer met MT.

‘n Trust kan vir die begunstigdes gevestigde regte gee, wat beteken dat die Trustees nie hulle diskresie kan uitoefen nie, maar die meeste trusts is diskresionêr, wat beteken dat die Trustees besluit wanneer begunstiging plaasvind, wie van die begunstigdes bevoordeel word en wat elke begunstigde ontvang.

Die doel met die stigting van ‘n trust moet reg wees. Maak seker dat jou trustakte aan die nuutste wetgewing voldoen.

Kontak LBF Prokureurs gerus indien u meer inligting verlang.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X