Deeds Office requests Conveyancers to draft documents in English
March 1, 2018
Congratulations to Marguerite Badenhorst
April 9, 2018

Wysig jou trustakte

Wysig jou trustakte

LBF Prokureurs moedig nie gedurig hulle kliënte aan om hulle trustaktes, anders as hulle testamente, te wysig of te vervang nie. ‘n Trustakte is ‘n lywige en omvattende dokument en moet met omsigtigheid mee gehandel word. Verder vervat dit die oprigter, wat heel moontlik al oorlede is, se wense en begeertes en moet dit gerespekteer, eerbiedig en afgedwing word.

Nietemin, artikel 7(C) van die Inkomstebelastingwet 58 van 1962, wat vanaf 1 Maart 2017 van toepassing is, dwing LBF Prokureurs om ons kliënte aan te moedig om hulle trustaktes te hersien en heel moontlik met ‘n nuwe trustakte te vervang. 

Ten opsigte van artikel 7(C), let op die volgende:

  • Waar daar ‘n rente-vrye lening of ‘n lening teen ‘n rentekoers laer as die voorgeskrewe koers (tans 8%) tussen ‘n “connected” persoon en sy trust is, sal artikel 7(C) van toepassing wees;
  • Die verskil tussen die voorgeskrewe rentekoers van 8% en die rente (indien enige) wat die trust aan die “connected” persoon betaal, sal geag wees ‘n skenking te wees. Skenkingsbelasting teen 20% sal op die bedrag betaalbaar wees.
  • Let daarop dat natuurlike persone steeds geregtig is op ‘n jaarlikse skenking van R100 000 waarop geen skenkingsbelasting betaalbaar is nie.

Dit is dus duidelik dat artikel 7(C) van die Inkomstebelastingwet ‘n drastiese effek op ‘n trust as ‘n boedelbeplanningsmeganisme het.

U moet u trustakte hersien om die effek van artikel 7(C) te minimaliseer en om verder seker te maak dat:

  • Een van die trustees van u Trust ‘n onafhanklike trustee is;
  • U trustakte die hantering van kapitaalwins aanspreek;
  • U trustakte voorsiening maak dat die trust vir die begunstigdes en/of trustees borg mag teken;
  • U trustakte ‘n uitsluitlike diskresie aan die trustees gee om toedelings aan begunstigdes nie onmiddellik uit te betaal nie, maar op ‘n leningsrekening terug te hou.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik word of op staatgemaak word as regs- of ander professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade voortspruitend uit vertroue geplaas op inligting hierin vervat nie. Behoudens foute en weglatings (BFW).